Camelina sativa

cellular organisms; Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Streptophytina; Embryophyta; Tracheophyta; Euphyllophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; Mesangiospermae; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; rosids; malvids; Brassicales; Brassicaceae; Camelineae; Camelina
Enterz Tax ID

90675

Chromosomes

21

GC Content

34.72%

No Chromosomes Size (Mb) genes GC % Total Expressed A:T:G:C (%) Order
1 1 0 3834 0.00
28.3
32.4
20.8
18.5
T > A > G > C
2 2 0 4087 0.00
28.7
32.5
20.4
18.3
T > A > G > C
3 3 0 4863 0.00
28
32.7
20.6
18.8
T > A > G > C
4 4 0 4524 0.00
0
0
0
0
A > T > G > C
5 5 0 4797 0.00
0
0
0
0
A > T > G > C
6 6 0 4396 0.00
0
0
0
0
A > T > G > C
7 7 0 5100 0.00
0
0
0
0
A > T > G > C
8 8 0 4290 0.00
0
0
0
0
A > T > G > C
9 9 0 5494 0.00
0
0
0
0
A > T > G > C
10 10 0 4127 0.00
0
0
0
0
A > T > G > C
11 11 0 7528 0.00
0
0
0
0
A > T > G > C
12 12 0 4437 0.00
0
0
0
0
A > T > G > C
13 13 0 3999 0.00
0
0
0
0
A > T > G > C
14 14 0 5044 0.00
0
0
0
0
A > T > G > C
15 15 0 4305 0.00
0
0
0
0
A > T > G > C
16 16 0 4773 0.00
0
0
0
0
A > T > G > C
17 17 0 5347 0.00
0
0
0
0
A > T > G > C
18 18 0 3220 0.00
0
0
0
0
A > T > G > C
19 19 0 4089 0.00
0
0
0
0
A > T > G > C
20 20 0 4215 0.00
0
0
0
0
A > T > G > C