Brassica rapa

cellular organisms; Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Streptophytina; Embryophyta; Tracheophyta; Euphyllophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; Mesangiospermae; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; rosids; malvids; Brassicales; Brassicaceae; Brassiceae; Brassica
Enterz Tax ID

3711

Chromosomes

11

GC Content

31.87%

No Chromosomes Size (Mb) genes GC % Total Expressed A:T:G:C (%) Order
1 A1 29.04 4347 35.21
28.5
31.6
20.9
19
T > A > G > C
2 A2 28.26 4247 34.57
28.8
31.7
20.6
18.8
T > A > G > C
3 A3 32.18 5994 35.26
28.5
31.8
20.8
19
T > A > G > C
4 A4 19.26 2905 34.47
28.6
31.7
20.8
19
T > A > G > C
5 A5 24.3 3715 35.17
28.5
31.6
20.9
19
T > A > G > C
6 A6 26.66 4144 35.31
28.7
31.6
20.8
18.9
T > A > G > C
7 A7 22.92 3600 34.93
28.5
31.7
20.7
19.1
T > A > G > C
8 A8 21.92 3339 35.05
28.6
31.7
20.8
18.9
T > A > G > C
9 A9 37.69 5781 34.81
28.6
31.7
20.8
18.9
T > A > G > C
10 A10 17.85 3050 35.74
28.3
31.5
21
19.1
T > A > G > C