Brassica napus

cellular organisms; Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Streptophytina; Embryophyta; Tracheophyta; Euphyllophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; Mesangiospermae; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; rosids; malvids; Brassicales; Brassicaceae; Brassiceae; Brassica
Enterz Tax ID

3708

Chromosomes

27

GC Content

35.07%

No Chromosomes Size (Mb) genes GC % Total Expressed A:T:G:C (%) Order
1 A1 47.41 6117 36.46
28.7
31.4
20.9
19.1
T > A > G > C
2 A2 31.94 4029 35.29
28.9
31.5
20.7
18.9
T > A > G > C
3 A3 0 7606 0.00
28.6
31.6
20.8
19
T > A > G > C
4 A4 42.45 4950 35.88
28.9
31.3
20.8
19
T > A > G > C
5 A5 36.26 4703 35.97
28.6
31.4
21
19
T > A > G > C
6 A6 47.8 6125 36.16
28.6
31.5
20.9
19
T > A > G > C
7 A7 43.88 5447 35.75
28.6
31.6
20.8
19
T > A > G > C
8 A8 25 3490 36.21
28.6
31.5
20.9
19
T > A > G > C
9 A9 46.84 6263 35.76
28.7
31.6
20.8
19
T > A > G > C
10 A10 21.81 2999 36.36
28.6
31.4
20.9
19
T > A > G > C
11 C1 45.76 4265 37.29
28.9
31
21
19.1
T > A > G > C
12 C2 47.05 4764 36.66
29
31.3
20.7
19
T > A > G > C
13 C3 55.07 6410 36.98
28.7
31.4
20.9
19
T > A > G > C
14 C4 61.68 6159 36.61
29
31.2
20.8
19
T > A > G > C
15 C5 40.17 4787 36.35
28.8
31.3
20.9
19
T > A > G > C
16 C6 40.2 4095 36.78
28.8
31.2
20.9
19
T > A > G > C
17 C7 39.44 4202 36.63
28.8
31.3
20.8
19.1
T > A > G > C
18 C8 37.28 4327 36.99
28.7
31.2
21
19.1
T > A > G > C
19 C9 23.55 2089 36.89
29.2
31.2
20.8
18.9
T > A > G > C
20 MT 0.01 6 30.94
36.3
34.1
15.8
13.8
A > T > G > C
21 MT 0.23 104 45.19
25.6
27.4
24.3
22.7
T > A > G > C